Huishoudelijk reglement BC Springfield’75 - September 2016

LIDMAATSCHAP

1. Inschrijving als lid geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier.

2. Door ondertekening verplicht het lid zich de bij het lidmaatschap behorende verplichtingen op zich te nemen.

3. Aspirant-leden trainen bij voorkeur vier weken mee. Het inschrijfformulier kan verkregen worden bij de betreffende trainer of worden gedownload van de website van Springfield’75 en dient bij de penningmeester te worden ingeleverd.

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris en de penningmeester. Men is contributie verschuldigd tot en met de eerste volle maand ná de schriftelijke opzegdatum. Het lid behoudt al zijn of haar rechten en plichten gedurende de opzegtermijn. Wanneer leden tijdens het competitieseizoen opzeggen, blijven zij de contributieafdracht aan de Nederlandse Basketball Bond en afdeling Zuid van deze bond over het gehele seizoen verschuldigd aan Springfield’75.

 

CONTRIBUTIE

Ten aanzien van de hoogte van de contributie worden de volgende categorieën onderscheiden:
a. Jeugd
b. Jeugd recreanten
c. Senioren
d. Senioren recreanten ( indien je op 1 januari van het lopend seizoen 18 jaar of ouder bent geldt de
contributie van de senioren)

De jaarlijkse contributie wordt d.m.v. overboeking geïncasseerd De mogelijkheid bestaat om de contributie in twee termijnen te betalen. De contributie dient vóór 1 november en vóór 1 februari
voldaan te zijn. Bij blessures langer dan drie maanden of zwangerschap wordt de contributie gerestitueerd minus de contributiebijdrage die Springfield’75 voor het lid verschuldigd is aan de Nederlandse Basketball Bond en afdeling zuid. Het lid dient de betreffende omstandigheden zelf door te geven aan de penningmeester.

In uitzonderlijke gevallen, waaronder begrepen de omstandigheid dat een speler in de loop van de competitie geen wedstrijden meer speelt maar alleen traint, kan het bestuur besluiten op de betreffende speler het recreantentarief van toepassing te laten zijn.

Indien een lid ook na aanmaning nog twee weken in gebreke blijft is het bestuur bevoegd het betreffende lid te schorsen totdat het lid aan zijn of haar financiële verplichtingen heeft voldaan. Indien het betreffende lid na de maximale schorsingstermijn van drie maanden nog steeds niet aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is het bestuur gemachtigd het lidmaatschap te beëindigen.
Er wordt dan geen schuldvrijverklaring verstrekt.

 

SCHORSING

Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het huishoudelijk reglement, een lid voor maximaal drie maanden te schorsen indien het betreffende lid a. de financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, b. langdurig en/of herhaaldelijk in gebreke blijft ten aanzien van de reguliere bij het lidmaatschap behorende verplichtingen, c. door wangedrag de goede naam van de vereniging schaadt of heeft geschaad.

Schorsing betekent dat het betreffende lid de deelname aan trainingen en wedstrijden en andere door Springfield’75 georganiseerde activiteiten, en de toegang tot de algemene ledenvergaderingen
en door Springfield’75 gehuurde of gereserveerde ruimtes is ontzegd.

Het bestuur stelt het betreffende lid, en indien van toepassing de ouders, schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte van de schorsing. In dit schrijven wordt tevens aangegeven op welke wijze het lid bezwaar kan maken tegen de schorsing.

 

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een wedstrijdsecretaris, een penningmeester en algemene
bestuursleden.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Statutair kent de vereniging één algemene ledenvergadering aan het begin van het nieuwe seizoen waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen seizoen aan de hand van het
financieel jaaroverzicht.

De begroting, het financieel jaaroverzicht en het algemene jaarverslag worden opgesteld over de periode van 1 september van het ene jaar t/m 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

De financiële controle wordt uitgeoefend door twee leden die voor twee jaar benoemd worden door de algemene ledenvergadering (‘kascommissie’).Leden van de kascommissie kunnen niet opnieuw direct aansluitend op genoemde periode van twee jaar, benoemd worden. De kascommissie brengt
rapport uit aan de algemene ledenvergadering.

 

VERPLICHTINGEN BEHOREND BIJ HET LIDMAATSCHAP

Verplichtingen behorend bij het lidmaatschap zijn:
• het invullen van het door de NBB voorgeschreven wedstrijdsheet en het bijhouden van de speeltijd tijdens wedstrijden (het zogenaamde ‘tafelen’), en het als scheidsrechter leiden
van wedstrijden,
• het functioneren als trainer en/of coach van een team, behoort tot de mogelijkheden,
• het vervullen van bestuursfuncties,
• deelnemen aan de algemene ledenvergadering,
• deelnemen aan sponsoractiviteiten(vanaf 16 jaar),
• het correct omgaan met eigendommen van de vereniging of door de vereniging in
huur genomen roerende/onroerende zaken. Moedwillige beschadigingen komen voor
rekening van de veroorzaker.

Alle competitiespelende leden zijn verplicht om een of meerdere van deze bij het lidmaatschap behorende verplichtingen te vervullen. (ouder dan 14 jaar)
Het bestuur stelt nadere regelgeving op inzake een redelijke en billijke verdeling van deze
verplichtingen over de Leden.

Het bestuur voorziet in voldoende scholing, training en/of informatie voor de leden om deze
Verplichtingen naar behoren uit te kunnen voeren. De met bedoelde scholing en/of training gemoeide kosten worden betaald door de vereniging.

 

BOETES

Het bestuur bepaalt of aan onze vereniging door de NBB opgelegde boetes, welke te wijten zijn aan persoonlijke onachtzaamheden en/of wangedrag van een lid of leden, eventueel op de betreffende leden worden verhaald.

 

TRAININGEN/AFMELDEN

Afmelden voor trainingen doe je, indien bekend ruim van tevoren, rechtstreeks bij desbetreffende trainer. Bij structurele afmeldingen kan de trainer beslissen het lid niet/minder speeltijd te geven, tijdens de daarop volgende wedstrijd(en).

 

AFMELDING VOOR WEDSTRIJD

Afmelden voor een wedstrijd doe je, indien bekend ruim van tevoren, rechtstreeks bij desbetreffende trainer. Speciaal voor afmelding betreffende wedstrijden, dient men zich te realiseren dat elk lid een onderdeel van het gehele team is. Men moet zich dus zoveel mogelijk beschikbaar stellen, zodat de wedstrijden doorgang kunnen vinden. Daarenboven dient een speler tenminste 30 minuten omgekleed (zoveel eerder als door de trainer/coach wordt bepaald) voor aanvang van de wedstrijd in de speelzaal aanwezig te zijn en de zaal mee op te bouwen. Indien het een uitwedstrijd betreft en je staat ingeroosterd om te rijden, dien je zelf voor een vervanger te zorgen. Bij structurele afmelding kan de trainer beslissen het lid niet/minder speeltijd te geven tijdens de daaropvolgende wedstrijd.

 

HYGIENE

Van elk lid wordt verwacht dat men de normen van algehele hygiëne in acht neemt. Als club stimuleren wij het douchen na de training/wedstrijd. Het is niet alleen hygiënisch maar ook gezonder om de spieren/lichaam na een wedstrijd af te koelen.